and or
Total 45
  글로벌경영 (제2판)
  박 주 홍
  32,000
  2018.02.28.
  978-89-97926-80-0
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  글로벌 혁신경영
  박주홍
  32,000
  2016.06.30.
  9788997926565
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  글로벌 인적자원관리
  박 주 홍
  34,000
  2016.02.28
  9788997926527
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  알기쉬운 재무관리
  감형규
  25,000
  2016.03.10.
  9788997926466
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  스마트한 서비스경영
  이상식
  18,000
  2015.02.25
  9788997926404
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  파생금융상품
  감형규 신용재
  30,000
  2015.03.05
  9788997926305
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  혁신을 위한 공동가치창출 사례--2015년 대한민국학술…
  홍순구 한세억 이현미
  23,000
  2014.06.25
  9788997926237
  없음
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  유비쿼터스의 이해와 활용사례
  홍순구
  24,000
  2013.02.28.
  978-89-97926-09-1
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  NEW재무관리 연습문제 해설
  김영규 감형규
  8,000
  2013.03.05
  978-89-97926-05-3
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
  NEW 재무관리
  김영규 감형규
  42,000
  2013.03.05
  978-89-97926-04-6
  강의용 파워포인트자료 제공
ㆍ 견본요청
:
  견본 신청하기
 1  2  3  4  5   
 
 
유원북스 대표이구만 주소:서울특별시 마포구 토정로 222(신수동) 한국출판콘텐츠센터 416호 유원북스
고객센터:02-593-1800 FAX:02-6455-1809
COPYRIGHT(C) 2012 UWONBOOKS. ALL RIGHTS RESERVED.